Đăng ngày: 20/08/2021
Lượt xem: 590

Thông tư 22 về Đánh giá học sinh trường trung học:

                    

Thông tư 32 về Điều lệ trường trung học 

                    

Thông tư 20 sửa đổi Thông tư 32:
 
                   

Thông tư 58 Quy định về Đánh giá xếp loại học sinh:

                   

Thông tư 26 sửa đổi Thông tư 58:

                    

 

 

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?


Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu phó phụ trách
(0236) 3.831.109


Thầy Lê Viết Sang
Hiệu phó
0947304455
Lượt truy cập: 1124127

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748