Đăng ngày: 28/09/2012
Lượt xem: 3723

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3193/KH - SGDĐT

 Đà Nẵng, ngày 18 tháng 9 năm 2012

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

           Thực hiện Công văn số 5295/BGDĐT-GDTX ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Công văn số 6544/UBND-VX ngày 24 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Sở GD&ĐT phối hợp với Hội Khuyến học thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012. Nội dung cụ thể như sau:

          1. Chủ đề tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012: “Học để trở thành người công dân tốt” .

          2. Thời gian: Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 07/10/2012.

3. Các hoạt động diễn ra trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012:

3.1. Tổ chức lễ phát động:

- Thời gian: Ngày 01/10/2012.

- Địa điểm: Tại 01 trường THCS được UBND quận, huyện chọn.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo quận, huyện, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa,…), các phương tiện thông tin đại chúng; đại diện các tầng lớp nhân dân, học sinh, học viên…

          - Chương trình:

+ Văn nghệ chào mừng;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Phát biểu phát động Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời;

+ Đại diện cơ sở cung cấp cơ hội học tập suốt đời cho mọi người phát biểu hưởng ứng việc học tập suốt đời (Hiệu trưởng trường THCS hoặc Giám đốc trung tâm GDTX, KTTH-HN&DN quận, huyện hoặc Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng);

+ Đại diện người học phát biểu hưởng ứng việc học tập suốt đời (học sinh hoặc học viên);

+ Kết thúc Lễ khai mạc

Các đơn vị tham khảo kịch bản khung của Bộ GD&ĐT (đánh kèm) để xây dựng chương trình phù hợp với thực tế của đơn vị.

- Nội dung: Gợi ý nội dung tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012 (kèm).

3.2. Công tác tuyên truyền, hưởng ứng:

- Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm GDTX, trung tâm GDTX, KTTH-HN&DN thực hiện treo băng rôn hưởng ứng tuần lễ. Nội dung băng rôn:

 “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012 - Học để trở thành ngườicông dân tốt”.

-  Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm GDTX, trung tâm GDTX, KTTH-HN&DN tổ chức hoạt động tuyên truyền trong giờ chào cờ ngày thứ Hai (01/10/2012) với các nội dung tuyên truyền về yêu cầu, mục đích, nội dung, các phương thức học tập suốt đời đến toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục thường xuyên, các trung tâm học tập cộng đồng, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường tổ chức các lớp học (miễn phí) với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và huy động đông đảo người dân tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội và các chương trình giáo dục về kỹ năng sống cho những người có nhu cầu.

- Các cơ sở giáo dục phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, đưa tin, bài về các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; xây dựng các chuyên mục phục vụ học tập phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Lưu ý: Sau Lễ các trường, trung tâm tổ chức học bình thường.

3.3. Tổng kết, đánh giá:

Kết thúc tuần lễ phát động, các trường, trung tâm trực thuộc Sở tổ chức rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả triển khai về phòng GD&ĐT, để Phòng tổng hợp kết quả toàn quận, huyện và báo cáo về Sở trước ngày 12/10/2012, để Sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ GD&ĐT.

4. Tổ chức thực hiện:

          - Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo Phòng GD&ĐT và Hội khuyến học triển khai các nội dung theo kế hoạch; chỉ đạo phòng Văn hóa, Thể thao, đài truyền thanh có kế hoạch quảng bá, tuyên truyền về tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời để nhân dân biết và tham gia.

          - Phòng GD&ĐT quận, huyện tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời cấp quận, huyện với thành phần bao gồm: lãnh đạo UBND quận, huyện làm trưởng ban; lãnh đạo phòng GD&ĐT, lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo chi Hội Khuyến học làm phó trưởng ban; trong đó, lãnh đạo phòng GD&ĐT là ủy viên thường trực, ủy viên là lãnh đạo các phòng ban có liên quan thuộc UBND quận, huyện.

          - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở thành lập Ban Chỉ đạo cấp trường, trung tâm do Hiệu trưởng, Giám đốc làm trưởng ban.

         

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT;

- UBND thành phố (Để báo cáo);

- UBND quận, huyện (Để phối hợp chỉ đạo);

- Hội Khuyến học TP (Để phối hợp chỉ đạo);

- Lãnh đạo Sở;

- CVP. CTTra, TP Sở;

- Phòng GD&ĐT quận, huyện;

- Các đơn vị, trường học;

- Lưu: VT, GDCN-TX.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Lê Trung Chinh

 

Theo bạn giao diện của website đẹp hay xấu?


Cô Hà Thị Ngọc Hoa
Hiệu phó phụ trách
(0236) 3.831.109


Thầy Lê Viết Sang
Hiệu phó
0947304455
Lượt truy cập: 1233909

http://whos.amung.us/stats/uelfpl5vzm4q/ http://www.supercounters.com/stats/1127748